Back to Help

Map is AAAAAAABCDEF1234567777789

40 Random passwords

The default character sets used to generate the passwords do not include lower case i j l u or y, upper-case I O U or Y. It only contains the non-alpha numerics

Help: If you want to specify a password length, add ?len=## to the end of the URL (up to 32). To specify a certain number of passwords (up to 10,000) add ?num=##. Or add both. If either num or len exceed the maximum limits, the default values will be used (40 and 8-24). To specify a range of length, use /?low=## and /?hig=##. Both numbers must be used or the defaults will be used. The minimum length is 8 and the maximum is 32. You can even pass ext= and anu= to pass the extended and alphanumeric sets used to generate the passwords, but you will have to figure out the encoding on your own. Passing a ';' alone to ext will generate passwords with no ext set (this allows for equal weight on all characters since normally all passwords begin with an alphanumeric).

Sample 1: http://help.covisp.net/passgen.php?len=20&num=300
Sample 2: http://help.covisp.net/passgen.php?low=12&hig=24&num=35
Hexadec : http://help.covisp.net/passgen.php?anu=ABCDEF0123456789&ext=;&len=32
Frquency: http://help.covisp.net/passgen.php?anu=AAAAAAABCDEF&ext=1234567777789
Logical : http://help.covisp.net/passgen.php?ext=__________


Alphanumerics : AAAAAAABCDEF
(default) : abcdefghkmopqrstvwxzABCDEFGHJKLMNPQRSTVWXZ1234567890
Extended chars: 1234567777789
(default) : @#$%^&*-_=+;.{}_
Minimum: 8; Maximum: 24

AAFAAADAECAA137CA4AA
CAAAAEAAADBFADAA1D6AACA6AAFAA
CFAAABAAEADABA9D6AAAAFAA2ACAAABC
AAFDAAEAABCAA217AAAA7A5CA47A197AB
CDAFAAAEEB7A7EA7
EAACBAADAAFAAA1EAA9ACAFA
AFAAEABCDAAABA7AFAF5A7A7A28AC71B7
EAAABAFADAACAF7AA81AA77754857AC3A8F9
ABAAAAAFCADEADAA79C77777A7AA12B95
ABACFDAAAEAAC3A277A798DADB7
ACAABAAFADAEAD757579B3A737
AECFBAAAAAADA8DDA3376A77A7CA87A
CBAADFAAEAAAA76B5A77A7A7817667
AACDEFAAABAAA92ADA5AAAAA7A77F6777A9
AFAADBACAEB37AF77D
AAACAFAAADEE7C95
ECAABAFAADAAAF3BBB46ACAAAA9A77774A7A
BECAAADAAA2AA7FADD
DAAFACEBB77AD58A
AAEABAAAFACDEA7D677581DAAD8A7D19A7
AACDAFBAAEAAAA7A79C4799A7AA77AA331AA
AADAAFBEAAACA37AA77A3AAF723FCF797A7
AEADABAAACAFAB353AAA68E8A7617
AAFABAEDAAACFCAAF4727A5A75
ADCAAAEBAFAAA2AA5CFC67277AA7B9C7
ACAAAABAAEDFA7A15AA7A73AA
BAAAAADEACFAF6AACD71ADA7ED37A7A743EA
AFDAABAAAEACB4BD61A1F2675926EFA2
ADFAACAAAAEBA9AAF7E3A1DA7A
EACAAAABADFAAADAF7C66AD2
AAAADFABAACEA7EAA7DDA6AFF
AAAFDCABAAEAAA345AA773A72E
AAAAAEFCBB7672A728
EAAABFADACAAAD3B23A6CAA5A76A88725FA
ADAAEAACAFAF7CCFFA7177
AADAEABACFAAA8AB2AAD7794A4325C87FB7
ABAAAACDAAEFA3557A7AAB5727
AFEAAAABAAA7763CDE7E
CDAAEAAAAFABAD7AAC787B7A2A7B4AC
AAFAADAAECBAF7775A6EEAFA7A7CABAC4AE