Back to Help

Map is AAAAAAABCDEF1234567777789

40 Random passwords

The default character sets used to generate the passwords do not include lower case i j l u or y, upper-case I O U or Y. It only contains the non-alpha numerics

Help: If you want to specify a password length, add ?len=## to the end of the URL (up to 32). To specify a certain number of passwords (up to 10,000) add ?num=##. Or add both. If either num or len exceed the maximum limits, the default values will be used (40 and 8-24). To specify a range of length, use /?low=## and /?hig=##. Both numbers must be used or the defaults will be used. The minimum length is 8 and the maximum is 32. You can even pass ext= and anu= to pass the extended and alphanumeric sets used to generate the passwords, but you will have to figure out the encoding on your own. Passing a ';' alone to ext will generate passwords with no ext set (this allows for equal weight on all characters since normally all passwords begin with an alphanumeric).

Sample 1: http://help.covisp.net/passgen.php?len=20&num=300
Sample 2: http://help.covisp.net/passgen.php?low=12&hig=24&num=35
Hexadec : http://help.covisp.net/passgen.php?anu=ABCDEF0123456789&ext=;&len=32
Frquency: http://help.covisp.net/passgen.php?anu=AAAAAAABCDEF&ext=1234567777789
Logical : http://help.covisp.net/passgen.php?ext=__________


Alphanumerics : AAAAAAABCDEF
(default) : abcdefghkmopqrstvwxzABCDEFGHJKLMNPQRSTVWXZ1234567890
Extended chars: 1234567777789
(default) : @#$%^&*-_=+;.{}_
Minimum: 8; Maximum: 24

AAAFDCBAAAA4A7BA3E8A
AEAAAADAFBACAE9F7193CBAAAAC5E77AA
AADCAAAAFEBACA7ACA3A1717DA5A1B
AAAFBDEAAACAF38B77A364AF7AAFD
AADAAAAEAFCBA7A9D87F8A6A24F75AAEA
AADAAACBEAAFACA37479EA4A77
ABAACEAFAAADA7B34A77E19D48E78
AAAAADFBEFAA8AFDD7
ACAAADAEAFBAA7AA7AC877E7
AFEADAABACAABB4A6A9AA97A6A78B97AA7A
AAFACAAEBAADCA67A7C767CFC
ACAFDAEABAAABA13116C1A
AEFACABAAADAAA7A1ACD52CE27A4E52A
BAEAAACAAC7F72737A
AAAAFAECAABDD27777333AAA
CFAEADABAAAAEA7774F717FE2A
AAFCAAAADEBCDA757BA7CC
AAAAAEDBFACAAB6D7A1DD2AF78FCAA381A3
EAAAABFAAADCA7E7EA517B25BC2
AFAACBAAEAADA7E774AA79177A3F9DCA7
AAABADECAFAAA1A77D5AA76EB72A2344
AAAABCDAAFD6AA6A643A
DBAAFAEAACAAAACC513AA3A7A7AFA5A7A
ACDAAFBAE86762ED
AAAADBCEAFAADFABACD7ACCDF787AB28A7A
AFDAABAAAEACF3AD47AA74A29A15
ACAAAAAFDEF3AFAAA93C
ACAABFEAAADAAA9FFAA7A7C71
AEAAADCFBAAAA1E7AAA93AAE8DB7A5AA
AAABFAACAEDAF7DE77E277A89AD3A9AA
AAADFEACE78F7FA9
EFAAABAADACABE7A832FAA873AD1AEF
EAFCADAAAD76F718
AABAAAEDCAAFB5A4771A78B99AFAA7
FABADCAAADE6A553
AAAAFDAAAEBCA14144A5C87777AD9E87A
AAFACADEAABAA6A775FCA49A724BC772AA
EAAADABAAFACA5AA2B7EADC3777673ABAAC
AAABCAAEAADFADBFBCBA27FDA
DAECAAABAAAFC7972747771498A76