Back to Help

Map is AAAAAAABCDEF1234567777789

40 Random passwords

The default character sets used to generate the passwords do not include lower case i j l u or y, upper-case I O U or Y. It only contains the non-alpha numerics

Help: If you want to specify a password length, add ?len=## to the end of the URL (up to 32). To specify a certain number of passwords (up to 10,000) add ?num=##. Or add both. If either num or len exceed the maximum limits, the default values will be used (40 and 8-24). To specify a range of length, use /?low=## and /?hig=##. Both numbers must be used or the defaults will be used. The minimum length is 8 and the maximum is 32. You can even pass ext= and anu= to pass the extended and alphanumeric sets used to generate the passwords, but you will have to figure out the encoding on your own. Passing a ';' alone to ext will generate passwords with no ext set (this allows for equal weight on all characters since normally all passwords begin with an alphanumeric).

Sample 1: http://help.covisp.net/passgen.php?len=20&num=300
Sample 2: http://help.covisp.net/passgen.php?low=12&hig=24&num=35
Hexadec : http://help.covisp.net/passgen.php?anu=ABCDEF0123456789&ext=;&len=32
Frquency: http://help.covisp.net/passgen.php?anu=AAAAAAABCDEF&ext=1234567777789
Logical : http://help.covisp.net/passgen.php?ext=__________


Alphanumerics : AAAAAAABCDEF
(default) : abcdefghkmopqrstvwxzABCDEFGHJKLMNPQRSTVWXZ1234567890
Extended chars: 1234567777789
(default) : @#$%^&*-_=+;.{}_
Minimum: 8; Maximum: 24

AAAEBAAACFDAA757A9AC8617A4AA75
AAADEACBAFAAB2F76ACCA2EA16212BAAA7AC
AAAECAFDF5A7AAAA
ABAACAFDAAAEA7F75A77A9AA79D3D35
AAAAAFEAAAC6C962
ACDBAAAAAEAFA15617A7BAA7E214427
DAAAAAAECFBAA8A7A544A3C778E77677
AAEAAFCDAABA8A754B5AE7
AADACABFE7A68177
FAAAAEBACADAA3CAE7BAB7AA151A
AEABAADAFCAAA7AAA5A87AA5A7AAA
ACABAFAEAAA37A73
AADFACAAAAEBB774ABAAAA65117FAAAAAA
AAAAAEBAFDCAE129275726AA77A1A3AAD42A
AAADBAAAAECFFA7AA177C778A672A77A7A8
AADACAAEBFAAE97ADEF7C173D147779A6ADA
EACAAAAFBDAABA7AEAE73A47AAA5
ABFCADAAAEAAA2AD7F76AA7739BA17FFD7
CAEAAFABADAAEA7A875A1ABA7BAA7
DAAFACAEAAABB7AAFAAADF6AA13A5A5319A
AEACABADAAAA59737C77
AEADAAAAABCFF7EAFA77779AA5AB189A75EF
ACDAAAAAAEFBADA1F454378D77AC478A6DC
AABAACEFADAAA7BAF21A479CA6EF7EA
DAFEAACAABAAA2EBAD5AABF5A1347A
AFBACAEDAB49777AAE
AAADACEAABAFA7727CC4AAAA8FAAA7D
BAAFDAAAA7A1AAA9
BCDAAAEAAFAAEB92CFEA5AB896A5D2772
AACAADFEAAABA77A2F7D9977A118E
AAFCAAAADABEA22A3A97A7CA717
ADAAFAABAEACD9BAE67A7FF532A6272AAA
BFAADAAAAACB172AAA171A
ABCAAFADAAAED847AAA7AF567AAE3984A7CD
AAEABADACA7EB77A76
ABAACAEAFAADA4AAB9737AF21A3
AAAABAEACFDAAAAB7AED691AD177
AAACDAFBEAAABAC49A87776563F
CAADAABAEFAAAACAA9EA5AD29AAE6
ACEBAAFAAADAA7DDA29E17