Back to Help

Map is AAAAAAABCDEF1234567777789

40 Random passwords

The default character sets used to generate the passwords do not include lower case i j l u or y, upper-case I O U or Y. It only contains the non-alpha numerics

Help: If you want to specify a password length, add ?len=## to the end of the URL (up to 32). To specify a certain number of passwords (up to 10,000) add ?num=##. Or add both. If either num or len exceed the maximum limits, the default values will be used (40 and 8-24). To specify a range of length, use /?low=## and /?hig=##. Both numbers must be used or the defaults will be used. The minimum length is 8 and the maximum is 32. You can even pass ext= and anu= to pass the extended and alphanumeric sets used to generate the passwords, but you will have to figure out the encoding on your own. Passing a ';' alone to ext will generate passwords with no ext set (this allows for equal weight on all characters since normally all passwords begin with an alphanumeric).

Sample 1: http://help.covisp.net/passgen.php?len=20&num=300
Sample 2: http://help.covisp.net/passgen.php?low=12&hig=24&num=35
Hexadec : http://help.covisp.net/passgen.php?anu=ABCDEF0123456789&ext=;&len=32
Frquency: http://help.covisp.net/passgen.php?anu=AAAAAAABCDEF&ext=1234567777789
Logical : http://help.covisp.net/passgen.php?ext=__________


Alphanumerics : AAAAAAABCDEF
(default) : abcdefghkmopqrstvwxzABCDEFGHJKLMNPQRSTVWXZ1234567890
Extended chars: 1234567777789
(default) : @#$%^&*-_=+;.{}_
Minimum: 8; Maximum: 24

AABAAFACAEDAA3B182B677AE2A929A86A88
AAAAEAADFACBA7ACABB434AA
FACAAADEAAABA75B2AD4E461
AAADACAEAABFEAAA67B18C977A7B2AAADF77
FBAAAAADEAACA882C7A9755A9D817A9C
BAAAADEAFACAEF61637A772B8BAA
ACAABADEFAAAA7AAAA6FA89AA9FB
AACAAFDABAAEA7337A37AA75E
AFBAACAADAEA3E25AAAA
AFADAAAEACBAA7767C7A7EAAF7AA
AACEAADABAAF773A429FAA
AAECAABADAFAAACBF5A7AA595A
AECAFAABADCAA7F7AF
EABAADAAAFACF9A87E169AAA37B9A7AAA
CFAADABEAAAAE5F825C7AAFFA7AA76A3EEE
ADCAEAFAABAAAD6A87C36DAA385AEC987A3A
DEAAAAABFACAC6AE5A11E729D5EAA24A
DACBFAAAAEAA8A92B71ADA
AABAACADAFEACDEC727EAE7A3A778
BADFAACAAAAEA79F5E77777B1BAA
AAFBCADAAEAAA4A7CAE756FA19E477C186A
FBEDCAAAAAAABC77E2D9AEAAE7D7
ABFEAAAAACDAAD7AA7BA75FA1
AECAAABAAADFACAACAA7B728781AB7F
DCBEAAAAFAAAAADA6ED8E37BFAAE5AAC7
DCAAABEAAAFFAAF67377C8
AACAFDBAAAEAEE678778BBA9A
AABAAAFAAECDA1C4AA7A77A775ABA48A8A
BCFAADAEAAAAA87B8479BAE7CEC4347ABAA6
ADFAAEAACABAD75AAC7B766AE78727D42787
AAAAADABFCAEA7BDA3CC652CA73777571
AAAFEBACAADAAA7D4AA37AAB1EB1FA779
AEAADAFAACABBAA16D1AAA7AAFA6
AFAAADBAAEACA7AF8C76B7DAD
DAAAACFAA7AAA7A7
FBEDAACAAAAACAC8C4787AEA
AAACBDFEAAAAA7A8AA433FF4AA9374
EAABAACAADFAAB27D27A577A57F4E
DAAAAABECAAFB7B5AAE877CAE7A6A
AAFAAABCDEAAADAF1A749A77373AC